• 1

Algemene, verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Studio Drijvers

U kunt ze hier ook downloaden als pdf bestand.

Art. 1, Algemeen

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen gelden deze voorwaarden voor elke verkoop- of leveringsovereenkomst tussen Studio Drijvers en haar afnemers, en op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Algemene voorwaarden van afnemers zijn slechts van toepassing indien en voorzover zij niet in strijd zijn met de onderstaande voorwaarden.

Art. 2, Opdrachtacceptatie

 1. Opdrachtacceptatie geschied nadat de uitgebrachte offerte voor betreffende opdracht voor akkoord is bevonden door de opdrachtgever en nadat een exemplaar van de offerte voor akkoord ondertekend is geretourneerd aan Studio Drijvers.
 2. Ondertekening moet geschieden door een persoon binnen de organisatie van de opdrachtgever, die daarvoor bevoegd is en dus de financiële verantwoordelijkheid voor ondertekening draagt. Opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

Art. 3, Leveringen

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen geschiedt elke levering ‘franco thuis’ op één adres in Nederland.

Art. 4, Leveringstermijnen

 1.  Leveringstermijnen worden nadrukkelijk op de uitgebrachte offertes vermeld en zijn bindend in zoverre dat 
opdrachtgever na voor akkoord ondertekening van de uitgebrachte offerte gebonden is aan de overeengekomen leveringstermijn.
 2. Indien een opdrachtgever na ondertekening van de offerte toch de wens uitspreekt om de leveringstermijn te bekorten dan kan dit tot een kosten verhoging leiden. Studio Drijvers behoudt het recht eventuele kosten verhogingen zoals bedoeld in dit artikel, lid twee door te berekenen.
 3. Indien een opdrachtgever door het niet op tijd aanleveren van de benodigde zaken en informatie ten behoeve van een opdracht de leveringsdatum laat uitlopen, dan kan dit tot een kostenverhoging leiden. Datum van aanlevering van benodigde zaken en informatie worden in de offerte vermeld. Studio Drijvers behoudt het recht eventuele kostenverhogingen zoals bedoeld in dit artikel, lid drie door te berekenen.
 4. Tijdens de uitvoering van een opdracht dient de opdrachtgever voldoende medewerking te verlenen en op verzoek van Studio Drijvers op redelijke termijn haar goedkeuring en oordeel te geven van de ontwerpstadia waarin de opdracht zich bevindt. Indien Studio Drijvers nodeloos lang moet wachten op eventueel akkoord voor een tussenstadium in een ontwerpproces dan kan dit leiden tot een kostenverhoging. Studio Drijvers behoudt het recht eventuele kostenverhoging zoals bedoeld in dit artikel, lid vier door te berekenen.
 5. Bij een eventuele kostenverhoging zoals bedoeld in lid twee, lid drie en lid vier behoudt Studio Drijvers het recht van de opdracht.

Art. 5, Levering van digitale bestanden

 1. Bij levering van digitale bestanden is het voor Studio Drijvers niet mogelijk films te controleren. De verantwoordelijk voor correcte films ligt dan ook niet bij Studio Drijvers. Studio Drijvers is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten en/of gebreken die op de films geconstateerd worden.

Art. 6, Levering van films zonder pers-proefdruk

 1. Indien een opdracht wordt afgesloten met levering van films zonder pers-proefdruk is een exacte kleurcontrole niet mogelijk. Studio Drijvers is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een naderhand geconstateerde afwijking in de kleuren. Digitale kleurenprints en matchprints zijn minder accuraat dan een persproef en derhalve geen ijkpunt voor kleurbeoordeling.

Art. 7, Levering van drukwerk

 1. Levering van drukwerk kan maximaal 10% meer of minder zijn dan de bestelde oplage. De opdrachtgever moet dit accepteren. meer- of onderlevering wordt doorberekend. Dit conform de algemene regels in de grafische industrie.

Art. 8, Tussentijdse controles en toll gates bij een project

 1. Bij tussentijdse controles en zogenaamde toll gates (Dit zijn momenten waarop een productie een moment van no return passeert zonder dat dit tot grote kostenverhogingen leidt) dient de opdrachtgever de gepresenteerde ontwerpen voor akkoord te ondertekenen alvorens Studio Drijvers de productie voortzet.
 2. Indien Studio Drijvers nodeloos lang moet wachten op eventueel akkoord voor een tussentijdse controle en/of toll gate in het productieproces, dan kan dit leiden tot een kostenverhoging.
 3. Bij een eventuele kostenverhoging zoals bedoeld in lid een en twee, behoudt Studio Drijvers het recht van de opdracht.

Art 9, Back-ups

 1. Studio Drijvers verplicht zich van al het digitale materiaal van de klant een dubbele back-up te maken. Deze back-ups blijven bewaard in het archief van Studio Drijvers. Op verzoek van de opdrachtgever kan Studio Drijvers ook een back-up leveren aan de opdrachtgever. Dit verzoek dient vóór het verstrekken van de opdracht te geschieden. Indien dit verzoek op een later tijdstip geschied kan dit leiden tot een kostenverhoging.
 2. Studio Drijvers behoudt het recht eventuele kostenverhogingen zoals bedoeld in dit artikel, lid een door te berekenen.

Art 10, Auteurscorrecties

 1. Onder auteurscorrecties wordt het volgende verstaan: Auteurscorrecties zijn wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die door de opdrachtgever worden aangebracht en die leiden tot een kostenverhoging. Studio Drijvers behoudt het recht eventuele kostenverhogingen zoals bedoeld in dit artikel door te berekenen.
 2. Bij een eventuele kostenverhoging zoals bedoeld in lid een, behoudt Studio Drijvers het recht van de opdracht.

Art 11, Reclames

 1. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken of manco’s moeten binnen drie werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld worden.
 2. erborgen gebreken moeten binnen 5 werkdagen nadat ze geconstateerd zijn, of binnen 5 dagen nadat ze redelijkerwijze geconstateerd hadden kunnen zijn schriftelijk worden gemeld.
 3. Elk recht van reclame vervalt indien niet binnen de in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde termijnen gereclameerd is.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is afgesproken, is de opdrachtgever, in geval van reclames niet bevoegd de goederen aan de afzender te retourneren. Te retourneren goederen reizen in ieder geval voor rekening en risico van de afnemer.
 5. De aansprakelijkheid van Studio Drijvers gaat in ieder geval niet de waarde te boven van de beschadigde hoeveelheid goederen of van het manco, berekend op basis van de prijs die Studio Drijvers aan de opdrachtgever in rekening brengt.

Art 12, Overmacht

 1. In geval van overmacht is Studio Drijvers gerechtigd elke order en/of opdracht te annuleren of op te schorten. In geval van annulering of opschorting als zoëven bedoeld kan de afnemer geen recht doen gelden op enige schadevergoeding.
 2. Onder overmacht is ondermeer te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer van goederen en andere belemmeringen in of buiten het bedrijf 
optredend, oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer.

Art. 13, Betalingen

 1. De afnemer is verplicht binnen 21 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, de factuur te voldoen.
 2. Indien een opdracht langer dan een maand gaat duren of indien dat tijdens de uitvoering van een opdracht mocht blijken, dan heeft Studio Drijvers het recht een maandelijkse betaling te eisen van een deel van de betaling dat een evenredig 
percentage is aan de totale duur van de opdracht.
 3. Reclames in de zin van artikel 7 zijn geen grond voor opschorting van enige betaling.
 4. In geval van betalingsachterstand na verstrijken van de in het eerste van dit artikel genoemde termijn, is de afnemer naast het gefactureerde bedrag een rente verschuldigd over dit bedrag, die gelijk is aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 1286 BW.
 5. Het faillissement of de surséance van betaling van de afnemer leidt ipso facto tot de opeisbaarheid van elke vordering van Studio Drijvers tegenover de opdrachtgever.
 6. Elke niet betaalde vordering wordt, na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn, en na een schriftelijke in gebreke stelling met een termijn van tien werkdagen, verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten, ten bedrage van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,- exclusief btw.
 7. Indien de opdrachtgever ook na de in gebreke stelling met een termijn van tien werkdagen in gebreke blijft wordt Studio Drijvers gedwongen juridische stappen te ondernemen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen derhalve opeisbaar zijn bovenop het openstaande factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten zoals omschreven in artikel 9 lid 5.

Art. 14, Eigendomsverhoudingen

 1. Studio Drijvers blijft eigenaar van alle door haar geleverde goederen tot het moment van betaling.
 2. De opdrachtgever is gerechtigd, zolang Studio Drijvers nog eigenaar is van de aan hem geleverde goederen, deze te gebruiken in overeenstemming met hun aard en bestemming.
 3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden aan derden zekerheden te verschaffen met betrekking tot producten waarvan Studio Drijvers eigenaar is.
 4. Zolang geleverde producten en/of diensten niet betaald zijn zullen goederen en bijbehorende auteursrechten bij Studio Drijvers liggen en heeft Studio Drijvers ten alle tijde het recht deze op te eisen nadat ook aan een derde betalingsherinnering binnen 5 dagen geen gehoor wordt gegeven.
  Bij vervreemding van geleverde goederen wordt de ontvanger aansprakelijk gehouden voor geldelijke waarde en kosten.
 5. In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever is Studio Drijvers gerechtigd zonder nadere aankondiging alle zich onder die afnemer bevindende goederen waarvan Studio Drijvers eigenaar is, terug te halen.

Art. 15, Zekerheden

 1. Zowel voor als tijdens de uitvoering van opdrachten heeft Studio Drijvers het recht van de afnemer te eisen dat zekerheid voor betaling wordt gesteld.
 2. Indien de gevraagde zekerheid niet gesteld wordt voor uitvoering der overeenkomst is Studio Drijvers gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien zekerheden gevraagd worden tijdens de uitvoering van een overeenkomst en indien de gevraagde zekerheden niet gesteld worden, leidt zulks tot dadelijke opeisbaarheid van het terzake van het reeds geleverde door de opdrachtgever verschuldigde, en tot het recht van Studio Drijvers nakoming van haar nog resterende verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Art. 16, Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van geleverde ontwerpen en/of producten zijn bepaald door de Nederlandse wetgeving.
 2. Bij het leveren van een ontwerp ligt het gebruiksrecht van dit ontwerp indien niet anders vermeld voor onbepaalde tijd, enkel en alleen bij de opdrachtgever.
 3. In geval van beperkt gebruiksrecht zal dit schriftelijk vastgelegd worden bij het uitbrengen van de offerte, waarvoor opdrachtgever met akkoord ondertekend.
 4. Indien het beperkt gebruiksrecht gekoppeld is aan een licentieovereenkomst dan dient de opdrachtgever hier naar behoren mede werking aan te verlenen, zoals bedoeld in artikel 13.

Art. 17, Licentieovereenkomsten

 1. Studio Drijvers is ten alle tijden gerechtigd dat deel van de boekhouding en/of administratie van de opdrachtgever dat relevant is met een onafhankelijk en door Studio Drijvers gekozen accountant te controleren.
 2. Opdrachtgever moet ten alle tijden volledig inzicht geven in de verkoopgegevens van de door Studio Drijvers geleverde producten.
 3. Afrekening van licenties gebeurt binnen 21 dagen na het produceren van de producten die gemaakt worden op basis van licentie. Opdrachtgever dient dan ook tijdig, dat wil zeggen bij aanvang van productie Studio Drijvers op de hoogte te stellen van alle relevantie gegevens zoals oplage, aard van het product, afnemer(s), gebruik e.d.
 4. Het overtreden van Art 13, lid twee en drie geeft Studio Drijvers het recht zelf bij benadering de hoogte van het licentiebedrag vast te stellen.
 5. Ontwerpen geleverd onder licentie mogen alleen voor die producten gebruikten worden die van tevoren schriftelijk in een licentieovereenkomst zijn vastgelegd.
 6. Bij overtreding van artikel 13, lid 4 is opdrachtgever verplicht tot betaling van een boete van 10 cent per artikel met een minimum bedrag van € 10.000,-
 7. De hoogte van een licentiebedrag en alle overige overeenkomsten en beperkingen worden in een aanvullende licentieovereenkomst schriftelijk vast gelegd.

Art. 18, Geschillen

 1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst, danwel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Art. 19, Schriftelijke mededelingen

 1. Alle schriftelijke mededelingen waarvan in het bovenstaande sprake is moeten gericht worden aan: Studio Drijvers, Beemstraat 98A, 5311 AE Gameren NL.